top of page

Serveis Arxiu i Biblioteca

CONSULTA SALA

 

L’accés a la Sala de Consulta és lliure i gratuït. Cada usuari haurà de facilitar algun dels següents documents que acrediten la seua identitat:

 

a) El Document Nacional d’Identitat (DNI), en el cas dels espanyols

b) El Número d’Identificació d’Estrangers (NIE), si fos estranger resident a Espanya

c) El Passaport, per als estrangers no residents a Espanya

 

El document aportat serà escanejat i retornat en el moment.

 

- L’investigador pot entrar a la Sala de Consulta un llapis i l’ordinador portàtil sense funda protectora. L’Arxiu facilitarà fulls de paper als usuaris. Abans d’entrar deixarà les seues pertinències a les taquilles disponibles. No està permès l’entrada de càmeres fotogràfiques, mòbils, bolígrafs, carpetes, bosses i carteres. Igualment, està prohibit introduir peces d’abric o qualsevol altre objecte de caràcter personal, incluides begudes o aliments. Objectes permesos:

 

a) Ordinador portàtil sense funda

b) Llapis

 

- No està permès l’ús de bolígrafs, plomes o retoladors. Els investigadors han d’utilitzar per a consultar els fons dels arxius i biblioteques un llapis tradicional.

 

- Per respecte a la resta dels usuaris s’ha de procurar guardar silenci dins la Sala.

 

- No està permès deixar marques de paper als documents, excepte per a les sol·licituds de reprografia.

 

- Hem de recordar a l’usuari que no es pot escriure sobre els documents així com recolzar-se sobre ells, ni assenyalar el document amb el llapis o amb els dits. Els preguem manegen la documentació amb la màxima cura: passant els folis amb precaució i manipulant els documents el menys possible.

 

- L’investigador haurà de respectar i no alterar l’ordre de la documentació encara que no estigua foliada o es trobe quaderns solts.

 

- Està prohibit consultar documents per diversos usuaris com intercanviar o moure’ls de la taula de l’usuari excepte per a la seua devolució.

 

- L’usuari serà responsable del deteriorament, pèrdua o mutilació dels documents sol·licitats i servits. Informe a l'arxiver dels desperfectes que observe als documents.

 

- La sala té capacitat per a 10 investigadors, 9 per a la consulta de documentació original i 1 per a la consulta de la documentació digitalitzada a través dels ordinadors de la sala.

 

- Els investigadors faran la reserva dels documents que volen consultar a través del formulari “Sol·licitud de documents” disponible a la secció Arxiu-Biblioteca. Les reserves es faran de setmana a setmana. L'investigador ha de fer la reserva la setmana anterior a la qual vol accedir a la Sala de Consulta. S'acceptaran noves sol·licituds al llarg de la setmana sempre i quan queden places lliures. El personal de l’arxiu comunicarà els dilluns els dies assignats a cada investigador.

 

- Els investigadors de fora de la Comunitat Valenciana podran reservar els documents sense restriccions amb l’objectiu de facilitar-los el treball.

 

- L’accés a l’arxiu estarà condicionat al nombre de sol·licituds setmanals. Tindran preferència els investigadors que estan realitzant recerques amb finalitats acadèmiques o laborals (estudiants de màster, doctorands, membres de projectes d’investigació, tècnics, etc).

 

- Els documents de la Biblioteca de Sant Joan de Ribera requereixen d’un permís especial per part dels superiors de la institució. L’investigador interessat en consultar els seus fons haurà de demanar permís per escrit.

 

- L’usuari ha d’indicar al formulari “Sol·licitud de documents” la seua disponibilitat, és a dir, els dies que pot anar a l’arxiu amb l'objectiu de poder prestar servei al máxim nombre d'investigadors possibles.

 

- Quan el document estiga digitalitzat es consultarà a través dels ordinadors de la sala o de l’Arxiu Digital. No es prestarà l’original.

 

- Els ordinadors disponibles a la Sala de Consulta estaran únicament habilitats per a la consulta dels documents digitalitzats, no permetent-se altres usos ni la utilització dels seus ports USB.

 

- L’usuari podrà sol·licitar un màxim de 4 documents per dia, consultant un document darrere d'un altre. En la taula d'investigadors només es podrà tenir un document, finalitzat aquest se li demanarà el següent a l'arxiver. En el cas que un investigador es quede sense documents, abans de les 18:00 h els dimecres de vesprada o de les 11:00 h la resta de dies, podrà demanar més documents.

 

- No es servirà documentació en mal estat, és a dir, pendent de restauració o digitalització.

 

- Els investigadors facilitaren a l'arxiu un exemplar de qualsevol publicació que utilitze els seus documents, especialment si es tracta d'edicions, instruments de descripció o treballs sobre el Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi de la ciutat de València.

 

 

 

SERVEI DE REPROGRAFIA

 

- Està prohibit l’ús de càmeres fotogràfiques o mòbils a la Sala de Consulta per a realitzar fotografies als documents.

 

- L’investigador podrà sol·licitar la digitalització de documents omplint el formulari "Servei de reprografia" disponible al web. El preu de cada fotografia és de 20 cèntims d’euro i s’ha de pagar en el moment de l'entrega de les còpies.

 

- Els documents que l’investigador sol·licitarà per a la seua digitalització sols es podran marcar a través de les marques que l’arxiver facilite.

 

- L'investigador podrà sol·licitar còpies dels documents ja digitalitzats per l'arxiu, en format digital o en paper. El preu de cada fotografia és de 30 cèntims d'euro en format digital i d'1 euro en paper.

 

- Tota la documentació digitalitzada del fons Protocols està disponible a internet (vegeu ARXIU DIGITAL).

 

- Està prohibit la publicació de qualsevol reproducció sense el permís de la institució. En el cas que l’investigador tinguera el vist-i-plau d’aquesta, la publicació en qualsevol mitjà o procediment d'imatges procedents dels fons de l'arxiu haurà de citar la seua procedència.

bottom of page